Shihan Lumpy Head

2005

Showing off the "Hardware"

Sensei Artigler  Sensei Mariano   Shihan

Sensei Tamburrino    Shihan

Shihan trying to get him back!

Silly Shihan

Pace Institute of Karate

​Flanders, New Jersey

1995

Down for the count!

Shihan crushing Shihan!

Senior Black Belts

Hanshi Stellingwerf

1962ish

Sensei's Muldowney

Shihan Goode   Sensei Sanchez    Shihan

Anthony & Carla Brutico